Postawy rodzicielskie i style przywiązania a funkcjonowanie dziecka w życiu dorosłym

Postawy rodzicielskie i style przywiązania a funkcjonowanie dziecka w życiu dorosłym - Centrum Psychiatrii i Psychoterapii

Rodzina jest pierwszym i zarazem naturalnym środowiskiem, do którego dziecko przychodzi przez swoje narodziny. Od momentu narodzin dziecka rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb i wychowanie. To, jak rodzice będą zaangażowani w wychowanie dziecka, ma decydujące znaczenie na przyszłe losy dziecka.

Postawa rodzicielska jest najważniejszym elementem w wychowaniu. Oczywiście, wraz z rozwojem, postawy rodzicielskie podlegają zmianom i dostrojeniu się do aktualnych potrzeb dziecka. Jeżeli rodzice nie podążają wraz z rozwojem dziecka za jego potrzebami i nie przyjmują odpowiedniej postawy, właściwej dla danego okresu rozwojowego, bardzo często prowadzi to do sytuacji konfliktowych. Właściwa i najlepsza postawa dla dziecka to rodzic, który potrafi dostroić się do dziecka i do bieżącego stanu jego rozwoju. Postawa taka wpływa najlepiej na rozwój dziecka i na kształtowaniu się odpowiednich zachowań jednostki. Postawa rodzicielska to nic innego jak sposób odnoszenia się do dziecka i postępowania z nim. Wyróżnia się prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie.

1. Akceptacja dziecka – czyli zaakceptowanie jego takim, jakie ono jest, z jego usposobieniem, z jego cechami fizycznymi, z jego umysłowymi możliwościami, jak i trudnościami. Rodzice, którzy w pełni akceptują swoje dziecko, nie ukrywają emocji. Kontakt z dzieckiem daje im zadowolenie i jest dla nich przyjemnością. Zwrócenie uwagi na złe zachowanie dziecka jest skupieniem tylko i wyłącznie na danym fragmencie zachowania a nie na całości jako jednostki.

2. Współdziałanie z dzieckiem – świadczy to o pozytywnym zaangażowaniu rodziców w zabawę z dzieckiem i pracę z nim, jak i angażowanie go w sprawy rodzinne odpowiednie do jego możliwości rozwojowych. Współdziałający rodzic, to taki, który nawiązuje z dzieckiem kontakt poprzez wspólne aktywności.

3. Dawanie swobody – dziecko w miarę przechodzenia przez kolejne fazy rozwoju oddala się fizycznie od swoich rodziców, nie oddala się natomiast więź psychiczna. Wręcz przeciwnie, jest ona rozbudowywana. Mimo iż dziecko ma pozostawioną dużą swobodę oddalanie się fizycznego od rodziców podczas różnego rodzaju zabaw, rodzic potrafi kierować i utrzymać autorytet u dziecka.

4. Uznanie praw dziecka w rodzinie – dziecko jest równe, bez przeceniania i niedoceniania jego roli w rodzinie. Rodzice kształtują w nim postawę odpowiedzialności za jego zachowanie, przejawiając tym samym szacunek dla jego indywidualności. Kierują dzieckiem poprzez aktywne słuchanie i podsuwanie mu sugestii, wspólnie analizują i oceniają określone działania.

Nieprawidłowe postawy rodzicielskie

1. Odrzucenie i odtrącenie dziecka – dziecko czuje się niepotrzebne, odtrącone, pozostawione samemu sobie. Rodzic nie potrafi bądź nie chce dostroić się do potrzeb dziecka. Zmiany w psychice dziecka powstające w wyniku takiej postawy to bardzo często problemy w nawiązywaniu trwałych relacji, problemy w wyrażaniu uczuć, niska samoocena, agresja bądź wysoka skłonność do popadania w nałogi.

2. Unikanie kontaktu – dziecko nie ma odwzajemnianych uczuć, czuje chłód ze strony rodziców, jedyną rekompensatą są rzeczy materialne. Zmiany w psychice, jakie zachodzą u dziecka, wobec takiej postawy rodzica to oschłość emocjonalna, bardzo duża potrzeba zwrócenia na siebie uwagi, olbrzymia potrzeba akceptacji.

3. Nadmierna ochrona dziecka – dziecko nie ma żadnej decyzyjności o samym sobie. Rodzic poprzez nadmierną ochronę dziecka uzależnia je od siebie. Dziecko, które wychowywane jest w takiej rodzinie, nie umiem sobie radzić w nowych sytuacjach życiowych. Staje się osobą egoistyczną, z postawą roszczeniową, bardzo często w dorosłości wybiera partnera, który będzie się nim opiekował.

4. Nadmierne wymagania – to postawa wynikająca z perfekcjonizmu rodzica. Bardzo często przyczyna takiej postawy tkwi we własnych niespełnionych marzeniach i ambicjach rodzica, który widzi w dziecku możliwość ich spełnienia. Powoduje to u dziecka nerwice, problem z podejmowaniem decyzji, brak siły we własne możliwości i siły.

Takie postawy prowadzą do zaniku autorytetu rodziców i izolowania się dziecka od ich wpływu.

W ostatnich latach bardzo widoczne jest narastające zainteresowanie znaczeniem bliskich więzi w związkach interpersonalnych w różnych okresach życia człowieka. Wskazuje na to wiele publikacji, które koncertują się nie tylko na wczesnym dzieciństwie, ale także na poszukiwaniu mechanizmów wyjaśniających tworzenie się bliskich więzi w okresie dorosłości. Na tworzenie relacji interpersonalnych i ich jakość mają wpływ nabywane od pierwszych dni życia kompetencje społeczne. W trakcie swojego rozwoju człowiek osiąga kolejne poziomy społecznej dojrzałości, zdobywa wiedzę oraz umiejętności społeczne, które są mu potrzebne do tworzenia związków międzyludzkich. Niezależnie od wieku, bardzo ważna dla każdego człowieka jest satysfakcja z relacji i kontaktów społecznych. Na problem satysfakcji z relacji i kontaktów społecznych wpływa wiele czynników. Poziom samooceny i style przywiązania kształtowane od początku życia mogą oddziaływać na kompetencje społeczne, a co za tym idzie – na jakość nawiązywanych kontaktów z innymi.

Pierwszą relacją interpersonalną, z którą mierzy się każdy człowiek, jest relacja dziecko-dorosły, kiedy to kształtują się style przywiązania. Relacja między dzieckiem a rodzicem odgrywa centralną rolę w psychospołecznym rozwoju człowieka. Jak dowodzą liczne badania to style przywiązania odgrywają istotną rolę w doborze partnera w życiu dorosłym. Teoria przywiązania, którą stworzył John Bowlby, do dnia dzisiejszego odgrywa dużą rolę i ma istotny wpływ na psychologię.

Po wieloletnich obserwacjach relacji matka-dziecko wyodrębniły się style więzi: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny i unikowy. Kryterium ich wyodrębnienia stanowiła jakość relacji, wrażliwość i dostępność matki (obiektu przywiązania) w sytuacji sygnalizowania potrzeb przez dziecko.

Styl bezpieczny cechuje się bezwarunkowym zaufaniem dziecka do obiektu przywiązania, jest przejawem doskonałych relacji. Wykształca się wtedy, gdy dziecko czuje się w pełni bezpieczne i ma zaufanie do opiekuna. Oparty jest na doświadczeniu dostępności opiekuna, ujawnianiu wrażliwości w sytuacjach zagrażających poczuciu komfortu i bezpieczeństwa. Dziecko znacznie chętniej poznaje nowe osoby, najbliższe otoczenie i swobodnie okazuje swoje potrzeby. Jest przekonane, że w razie niebezpieczeństwa opiekun będzie je chronił. Dzieci, które były wychowywane w stylu bezpiecznym, to najczęściej osoby, które w otwarty i bezpośredni sposób komunikują się, wyrażają swoje potrzeby, wiedzą, że zostaną one właściwe odczytane i dobrze zrozumiane przez opiekuna. Osoby cechujące się stylem bezpiecznym chętniej wchodzą w relacje interpersonalne i czerpią z nich radość. Przejawami stylu bezpiecznego w dorosłym życiu są: zdolność do płynnej narracji, większa kontrola ego i większa odporność psychiczna.

Styl lękowo-ambiwalentny wykształca się u dzieci, które doświadczają niepewności co do obecności i dostępności opiekuna. Dzieci z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania szukają i pragną bliskości z opiekunem. Lęk pojawia się, gdy dziecko daje widoczny sygnał, że coś jest nie w porządku i mimo wszystko nie otrzymuje pomocy od swojego opiekuna. Taki stan wykształca w dziecku wzmożoną czujność, obniżone poczucie bezpieczeństwa i silny lęk przed rozstaniem. Bardzo często dziecko wyolbrzymia potrzebę obecności opiekuna tylko po to, aby opiekun nie oddalił się za daleko. Wykorzystuje bardzo dużo energii, by opiekun zauważył potrzebę opieki. Dziecko, które wychowywane jest w tym stylu, jest bardzo często niestabilne emocjonalnie, nieśmiałe, strachliwe. Styl ten powoduje u dziecka wzmożoną czujność, co wiąże się ze zmęczeniem i z rozdrażnieniem. Pojawienie się w polu widzenia opiekuna może powodować u dziecka ulgę, ale także złość. Dzieci, które wychowały się w tym stylu więzi, są to w większości osoby o niskim poczuciu własnej wartości. W związkach osoby te boją się odrzucenia ze strony partnera, reagują bardzo czujnie na każdy przejaw nadchodzącego kryzysu, czy sygnału o rozstaniu. Potrzebują ciągłych zapewnień ze strony partnera o dowodach miłości i zaangażowaniu w związek, ponieważ same nie są pewne, czy na to wszystko zasługują. Związki takie bardzo często są związkami dość burzliwymi – pożądanie i namiętność przeplata się z rozstaniami. Im większa potrzeba bliskości u osób z tym stylem więzi, tym większy lęk przed bliskością.

Styl unikający kształtuje się, kiedy dziecko doświadcza braku obecności opiekuna w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli podczas wielokrotnego płaczu dziecka opiekun będzie ignorował potrzebę bliskości, dziecko nauczone brakiem reakcji opiekuna zaprzestanie jakiegokolwiek z nim kontaktu. W przypadku tego stylu opiekun jest nieobecny fizycznie bądź psychicznie. Dziecko dostaje zatem komunikat, że opiekun nie chce mieć z nim kontaktu. Dziecko uruchamia więc w sobie mechanizm obronny, którego konsekwencją może być unikanie bliskiego kontaktu z opiekunem, aby w ten sposób chronić się przed zranieniem. W tym stylu pojawia się zaprzeczenie potrzebie więzi i chęć pozbycia się potrzeby bliskości, zaś przywiązanie do innych staje się obojętne. Osoby wychowane w tym stylu więzi mają zwykle poważne problemy ze zbudowaniem związku, nie odczuwają zadowolenia z bliskich relacji z partnerem, gdyż nie obdarzają go pełnym zaufaniem. Pragnienie bliskości i intymnych kontaktów wzbudza ich obawy, a nawet opór. Osoby wychowane w stylu unikającym przejawiają niechęć do angażowania się w związek

Zdezorganizowany styl więzi charakteryzuje brak u dziecka spójnej strategii radzenia sobie ze stresem. Przejawia ono bowiem różne zachowania, często sprzeczne ze sobą i dziwaczne. Wzorzec ten obserwowano u dzieci maltretowanych i dzieci matek cierpiących na depresję. Opiekun stanowi wówczas zagrożenie dla dziecka. Źródłem owych zachowań dziecka jest równoczesne doświadczanie przez niego lęku i przywiązania oraz niemożność rozwiązania tego konfliktu.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o psychologii i naszym centrum, to zapraszamy na nasz profil facebookowy i instagramowy.